peotect

Fumaxilla ymmärrämme, että on erittäin tärkeää pitää asiakkaiden suunnittelu luottamuksellisena. Fumax varmistaa, että työntekijät eivät paljasta mitään suunnitteluasiakirjoja kolmansille osapuolille, elleivät asiakkaat ole antaneet kirjallista suostumusta.

Yhteistyön alussa allekirjoitamme jokaiselle asiakkaalle NDA: n. Tyypillinen NDA-näyte kuten alla:

KESKINÄINEN ILMOITTAMATTOMUUSSOPIMUS

Tämän keskinäisen salassapitosopimuksen (”sopimus”) on tehnyt ja solminut tämä PPMMYY seuraavien tahojen toimesta:

Fumax Technology Co., Ltd. a CHINA Company / Corporation (“XXX”), jonka päätoimipaikka sijaitsee osoitteessa 27-05 #, East block, YiHai-aukio, Chuangye Road, Nanshan, Shenzhen, Kiina 518054, 

ja;

Asiakas Company, jonka päätoimipaikka on 1609 av.

jäljempänä tässä sopimuksessa 'sopimuspuoliksi' tai 'sopimuspuoliksi'. Tämän asiakirjan voimassaoloaika on viisi vuotta allekirjoittamispäivästä.

TODISTAJA :

KATSOVAT, että osapuolet aikovat tutkia keskinäisiä liiketoimintamahdollisuuksia ja voivat niiden yhteydessä paljastaa toisilleen luottamuksellisia tai omistettuja tietoja.

Tämän vuoksi osapuolet sopivat nyt seuraavasta:

I ARTIKLA - OMAISUUSTIEDOT

Tätä sopimusta sovellettaessa 'omistusoikeudellisilla tiedoilla' tarkoitetaan kaikenlaisia ​​kirjallisia, dokumentteja tai suullisia tietoja, jotka jompikumpi osapuoli on paljastanut toisilleen ja jotka luovuttava osapuoli on merkinnyt selitteellä, leimalla, etiketillä tai muulla merkinnällä, joka osoittaa sen omistusoikeuden tai luottamuksellisuuden , mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, (a) liiketoimintaa, suunnittelua, markkinointia tai teknistä tietoa koskevat tiedot, (b) mallit, työkalut, laitteistot ja ohjelmistot, ja (c) mahdolliset asiakirjat, raportit, muistiot, muistiinpanot, tiedostot tai analyysit Vastaanottavan osapuolen laatimat tai sen puolesta valmistamat, jotka sisältävät, tiivistävät tai perustuvat johonkin edellä mainituista. "Omistusoikeustiedot" eivät sisällä tietoja, jotka:

a) on julkisesti saatavilla ennen tämän sopimuksen päivämäärää;

(b) tulee julkisesti saataville tämän sopimuksen päivämäärän jälkeen vastaanottavan osapuolen väärinkäytöksellä;

(c) luovuttava osapuoli toimittaa sen muille ilman vastaavia rajoituksia heidän käyttö- tai paljastamisoikeuksilleen;

(d) vastaanottajapuoli tunnistaa sen laillisesti ilman mitään omistusoikeudellisia rajoituksia silloin, kun tällainen tieto vastaanotetaan luovuttavalta osapuolelta, tai se tulee oikeutetusti tiedoksi vastaanottavalle osapuolelle ilman omistusoikeuden rajoituksia muusta lähteestä kuin luovuttavalta osapuolelta;

(e) jonka vastaanottava osapuoli on itsenäisesti kehittänyt henkilöt, joilla ei ole suoraa tai epäsuoraa pääsyä omistettuihin tietoihin; tai

(f) hänen on esitettävä toimivaltaisen tuomioistuimen määräyksellä tai voimassa olevalla hallinnollisella tai hallituskutsulla edellyttäen, että vastaanottava sopimuspuoli ilmoittaa viipymättä ilmoituksen tehneelle sopimuspuolelle tällaisesta tapahtumasta, jotta ilmoituksen esittävä osapuoli voi hakea asianmukaista suojamääräystä.

 

Edellä mainittujen poikkeusten osalta spesifisten tietojen, kuten suunnittelu- ja suunnittelukäytäntöjen ja tekniikoiden, tuotteiden, ohjelmistojen, palvelujen, toimintaparametrien jne., Ei katsota kuuluvan edellä mainittuihin poikkeuksiin pelkästään siksi, että yleiset tiedot, jotka ovat julkisessa tai vastaanottajan hallussa. Lisäksi minkään ominaisuusyhdistelmän ei katsota kuuluvan edellä mainittuihin poikkeuksiin pelkästään siksi, että niiden yksittäiset piirteet ovat julkisessa tai vastaanottajan hallussa, mutta vain jos itse yhdistelmä ja sen toimintaperiaate ovat julkisia verkkotunnuksessa tai vastaanottavan osapuolen hallussa.

 

II ARTIKLA - LUOTTAMUKSELLISUUS

(a) Vastaanottavan osapuolen on suojattava kaikki luovuttavan osapuolen omistamat tiedot luottamuksellisina ja suojattuina tietoina, eikä saa paljastaa, kopioida tai jaella tällaisia ​​suojattuja tietoja muille, lukuun ottamatta luovuttavan osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta tai toisin kuin tässä erikseen mainitaan muuta henkilöä, yhteisöä tai yhteisöä viiden (5) vuoden ajan ilmoituksen tekopäivästä.

b) lukuun ottamatta osapuolten välistä yhteistä hanketta, vastaanottava osapuoli ei saa käyttää luovuttavan osapuolen omistamia tietoja omaksi tai kenenkään muun yksityishenkilön, yrityksen tai yhteisön hyväksi; suuremman varmuuden vuoksi patenttihakemuksen jättäminen minkä tahansa maan lainsäädännön mukaan vastaanottavien osapuolten on suoraan tai epäsuorasti luovuttavan osapuolen omistamien tietojen perusteella ehdottomasti kielletty, ja jos tällainen patenttihakemus tai patentin rekisteröinti tapahtuu vastoin Tämän sopimuksen kaikki vastaanottavien osapuolten oikeudet mainittuun patenttihakemukseen tai patentin rekisteröintiin välitetään kokonaan luovuttavalle osapuolelle ilman kustannuksia jälkimmäiselle ja muun mahdollisen vahingonkorvauksen lisäksi.

(c) Vastaanottava osapuoli ei saa paljastaa luovuttavan osapuolen omistamia tietoja kokonaan tai osittain mistään vastaanottavan osapuolen tytäryhtiöille, edustajille, virkamiehille, johtajille, työntekijöille tai edustajille (yhdessä "edustajille"). tietopohja. Vastaanottava osapuoli sitoutuu ilmoittamaan edustajilleen, jotka saavat luovuttavan osapuolen omistamat tiedot, luottamuksellisesta ja omistusoikeudellisesta luonteesta sekä edustajan velvoitteista ylläpitää tällaisia ​​omistusoikeudellisia tietoja tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

(d) Vastaanottavan sopimuspuolen on käytettävä samaa huolellisuutta sille paljastettujen omistusoikeudellisten tietojen luottamuksellisuuden suojaamiseksi kuin omien omistamiensa tietojen suojaamiseen, mutta sen on käytettävä joka tapauksessa vähintään kohtuullista huolellisuutta. Kumpikin sopimuspuoli edustaa, että tällainen huolenpito tarjoaa riittävän suojan omille omistamilleen tiedoille.

(e) Vastaanottavan sopimuspuolen on välittömästi ilmoitettava kirjallisesti luovuttavalle osapuolelle kaikista luovuttavan osapuolen omistamien tietojen väärinkäytöksistä tai väärinkäytöksistä, joista vastaanottava osapuoli on tietoinen.

(f) kaikki asiakirjat tai aineistot, jotka toimittaa luovuttava osapuoli tai sen puolesta, ja kaikki muut omistusoikeudelliset tiedot missä tahansa muodossa, mukaan lukien vastaanottavan osapuolen tai hänen puolestaan ​​valmistamat asiakirjat, raportit, muistiot, muistiinpanot, tiedostot tai analyysit, mukaan lukien kaikki kopiot tällaisista materiaaleista, vastaanottava osapuoli palauttaa viipymättä luovuttavalle osapuolelle ilmoituksen luovuttaneen osapuolen mistä tahansa syystä kirjallisesta pyynnöstä.

 

III ARTIKLA - EI LISENSSIT, TAKUUT TAI OIKEUDET

Mitään lisenssiä vastaanottavalle osapuolelle liikesalaisuuksien tai patenttien nojalla ei myönnetä tai välitetä välittämällä omistusoikeudellisia tietoja tai muita tietoja tälle osapuolelle, eikä mikään välitetyistä tai vaihdetuista tiedoista ole minkäänlaista edustusta, takuuta, vakuutusta, takuuta tai kannustinta muiden patenttien tai muiden oikeuksien loukkaaminen. Lisäksi luovuttavan osapuolen luovuttama omistusoikeudellinen tieto ei merkitse eikä sisällä minkäänlaista vakuutusta tai takuuta näiden tietojen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä.

 

IV ARTIKLA - RIKKOMINEN

Kukin vastaanottava osapuoli tunnustaa, että luovuttavan osapuolen omistamat tiedot ovat keskeisiä luovuttavan osapuolen liiketoiminnassa ja että tiedot luovuttanut osapuoli on kehittänyt ne merkittävin kustannuksin. Kukin vastaanottava osapuoli myöntää lisäksi, että vahingonkorvaukset eivät olisi riittävä korvaus sille, että vastaanottava osapuoli tai sen edustajat rikkovat tätä sopimusta ja että ilmoituksen esittävä osapuoli voi saada kieltomääräyksen tai muun oikeudenmukaisen korvauksen tämän sopimuksen rikkomisen tai uhkaavan rikkomuksen korjaamiseksi tai estämiseksi. vastaanottava osapuoli tai sen edustajat. Tällaista oikeussuojakeinoa ei pidetä yksinomaisena oikeussuojakeinona tämän sopimuksen rikkomiselle, vaan sitä täydennetään kaikkien muiden lakien tai oman pääoman ehtoisten oikeussuojakeinojen kanssa, jotka ilmoituksen tekijä voi käyttää.

 

V ARTIKLA - EI RIKKOMISTA

Ellei toisen osapuolen etukäteen antama kirjallinen suostumus ole, kumpikaan osapuoli tai kukaan heidän edustajistaan ​​ei pyydä tai pyydä toista osapuolta palvelukseen viiden (5) vuoden ajan tämän päivämäärästä lukien. Tässä jaksossa houkuttelu ei sisällä työntekijöiden houkuttelua, jos tällainen houkuttelu tapahtuu vain mainostamalla lehdissä yleisesti ilmestyvissä aikakauslehdissä tai työntekijöiden hakuyrityksissä puolueen tai sen edustajien puolesta, kunhan puolue tai sen edustajat eivät ole ohjaa tai kannustaa tällaista hakualan yritystä pyytämään nimenomaisesti nimettyä työntekijää tai toista osapuolta.

 

VII ARTIKLA - MUUT

(a) Tämä sopimus sisältää koko osapuolten välisen yhteisymmärryksen ja korvaa kaikki aikaisemmat kirjalliset ja suulliset yhteisymmärrykset, jotka liittyvät tämän aiheeseen. Tätä sopimusta ei voida muuttaa muutoin kuin molempien osapuolten allekirjoittamalla kirjallisella sopimuksella.

(b) Tämän Sopimuksen rakentamista, tulkintaa ja toteuttamista samoin kuin osapuolten tästä johtuvia oikeussuhteita hallitaan ja tulkitaan Kanadan lakien mukaisesti, ottamatta huomioon sen valintaa tai lainvalintasääntöjä .

(c) On ymmärretty ja sovittu, että mikään osapuolen epäonnistuminen tai viivästyminen minkään tässä tarkoitetun oikeuden, vallan tai etuoikeuden käyttämisessä ei toimi luopumisena siitä, eikä mikään yksittäinen tai osittainen niiden käyttö estä minkään muun tai jatkokäyttöä, tai minkä tahansa muun tässä tarkoitetun oikeuden, vallan tai etuoikeuden käyttäminen. Mitään tämän sopimuksen ehtojen luopumista ei katsota luopumiseksi minkä tahansa ehdon myöhemmästä rikkomisesta. Kaikkien luopumisten on oltava kirjallisia ja sidotun osapuolen allekirjoittamia.

(d) Jos jokin tämän sopimuksen osa katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi, loppuosa tästä sopimuksesta pysyy kuitenkin kokonaisuudessaan voimassa.

(e) Alla olevan omistusoikeudellisen tiedon luovuttamista ei voida tulkita velvoittamaan kumpaakaan osapuolta (i) tekemään uusia sopimuksia tai neuvotteluja toisen sopimuspuolen kanssa tai antamaan muita paljastuksia toiselle osapuolelle, (ii) pidättäytymään tekemästä mistä tahansa sopimuksesta tai neuvottelusta kolmannen henkilön kanssa samasta aiheesta tai muusta aiheesta, tai (iii) pidättäytymästä liiketoiminnastaan ​​valitsemallaan tavalla; edellyttäen kuitenkin, että ii ja iii alakohdan mukaisten ponnistelujen yhteydessä vastaanottava osapuoli ei riko mitään tämän sopimuksen määräyksistä.

(f) Jollei laissa toisin määrätä, kumpikaan osapuoli ei voi antaa julkista ilmoitusta tästä sopimuksesta tai siihen liittyvistä keskusteluista ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

(g) Tämän sopimuksen määräykset ovat tämän sopimuksen osapuolten sekä heidän sallittujen seuraajiensa ja toimeksiantajiensa eduksi, eikä kukaan kolmas osapuoli voi pyrkiä panemaan täytäntöön tai hyötymään näistä määräyksistä.

TÄMÄN VAKUUDEKSI sopimuspuolet ovat täyttäneet tämän sopimuksen edellä kirjoitetusta päivästä alkaen.